Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Podatki i opłaty lokalne
Do wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wzorów
deklaracji i informacji podatkowych na 2020 r. będą miały
zastosowanie n.w. uchwały Rady Miejskiej Jasła
23.12.2020 więcej
Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/306/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23
listopada 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
23.12.2020 więcej
Podatek od środków transportowych
Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
23.12.2020 więcej
Podatek rolny
Informuje się, że stawka podatku rolnego na 2021 r. wynosi:
146,375 zł.- od 1 ha gruntów gospodarstw rolnych (o łącznej
powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), oraz
292,75 zł. - od 1 ha pozostałych gruntów rolnych.
23.12.2020 więcej
Podatek leśny
Informuje się, że stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi:
43,3048 zł za 1 ha lasu, a dla lasów wchodzących w skład
rezerwatów przyrody i parków narodowych 21,6524 zł. za 1 ha
lasu.
23.12.2020 więcej
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2020 więcej
Opłata od posiadania psów
Opłata od posiadania psów
23.12.2020 więcej
Opłata targowa
UCHWAŁA NR XVI/151/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
23.12.2020 więcej
Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego
23.12.2020 więcej
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
23.12.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się